Редакцын бодлого
  • Mining.mn мэдээллийн вэб сайт нь мэдээллийн үнэн зөв, тэнцвэрт байдлыг ханган ажиллахыг эрмэлзэнэ. 
  • Мэдээлэлд төвийг сахисан байр сууринаас хандаж, олон нийтийн индэр байхыг зорино. 
  • Сэтгүүлчийн ёс зүйг эрхэмлэн сахиж, хэвлэн нийтлэхдээ Монгол Улсын холбогдох хууль дүрэм, журмыг ерөнхий мөрдлөг болгон ажиллана. 
  • Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд өөрсдийн хувь нэмэр, үүрэг оролцоог өндөр байлгахыг хичээх болно. 
  • Уул уурхай, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг ямагт дэмжин ажиллана. 
  • Хүний эрх, эрх чөлөөг эрхэмлэн, хүн төвтэй уул уурхай, эдийн засгийн хөгжлийг бүрдүүлэхэд онцгой анхаарна. 
  • Бид орчин үеийн сэтгүүл зүйн чиг хандлагатай хөл нийлүүлэн шинэ арга техник, хэв маягийг нэвтрүүлэхэд чармайн ажиллана.